خرداد: اقدام عجیب و غیرمتعارف تعدادی از اعضای ستاد رقبای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که خبرگزاری فارس به انعکاس ویژه آن پرداخته است: